بازی آنلاین استراتژیک سلطه | solte.ir

Solte.ir
گلادیاتور ها : گلادیاتور ها پارس ها : پارس ها سزار ها : سزار ها

شروع کار ساختارها نیروها دهکده جدید حمله ها اتحاد
حمایت پلاس سلطه+ لول بندی و کاپ رازهای سلطه پایان بازی نکات امنیتی


شروع کار در هر امپراطوری نیاز به منابع اولیه برای گسترش آن امپراطوری خواهد بود پس کار اول برای پادشاه جوانمان دستور افزایش سطح منابع برای افزایش تولید در دهکده خواهد بود

منابع از بخش هایی که در رخ نماهای زیر مشخص شده اند در دسترس میباشند :هر دهکده با توجه به ظرفیتش تعداد معینی از هر معدن خواهد داشت که معادن به 4 گروه زیر تقسیم بندی میشوند :

  • گندم


  • چوب


  • خشت


  • آهن


  • مهم ترین بخش منابع شما گندم زارهای شما میباشند که تغزیه نیروها و جمعیت شما را کنترل خواهند کرد و اگر این مقدار کمتر از مصرف دهکده باشد نیروهای شما خواهند مرد تا تولید گندم مثبت شود.