بازی آنلاین استراتژیک سلطه | solte.ir

Solte.ir
گلادیاتور ها : گلادیاتور ها پارس ها : پارس ها سزار ها : سزار ها

شروع کار ساختارها نیروها دهکده جدید حمله ها اتحاد
حمایت پلاس سلطه+ لول بندی و کاپ رازهای سلطه پایان بازی نکات امنیتی


لول بندی امپراطوران در سلطه بر اساس تعداد نیروهای پایتختشان میباشد یعنی هرچقدر نیرو در پایتخت امپراطوری بیشتر باشد لول بازیکن بیشتر خواهد بود.هر لول حق حمله از -10 لول خود تا 71 که آخرین لول میباشد را دارا خواهد بود.در بخش امار میتوانید هم لولی های خود را مشاهده نمایید!

کاپ ها به دو صورت کاپ کلی که مجموع کاپ های به دست آمده در طی هفته های مختلف میباشد, و کاپ های هفتگی که کاپ های به دست آمده در هفته جاری خواهند بود که بیشترین کاپ به هر گروه بندی لول ها برنده هفتگی آن گروه لول بندی خواهد بود.

برای به دست آوردن کاپ باید به امپراطور با لول همسطح خودتان و یا لول بیشتر از خودتان و تعداد نیروی بیشتر از یک میلیون حمله نمایید و به هنگام برخورد نیروها تعداد نیروی شما کمتر از مدافع باشد.با توجه به مقدار کاپ دریافتی شما در در حمله مقداری سکه سلطه به شما داده خواهد شد که پیامش خواهد آمد.

علت این که تعداد نیروهای شما به هنگام برخود نیرو ها کمتر از نیروهای مدافع باشه قدرت بیشتر نیروهای هجومی در برابر قدرت کمتر نیروهای دفاعی میباشد.